STUDIE A KONCEPCE / architektům a projektantům nabízíme v rámci studie spolupráci při návrhu a řešení světelných podmínek a vizuálního vzhledu prostředí při denním i umělém světle. Městům a obcím nabízíme zpracování koncepce veřejného osvětlení, jejíž součástí je: Strategie VO, Analýza VO, Základní plán VO, Plán obnovy VO a Standardy VO.

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST / investorům nabízíme posudky návrhů osvětlovacích soustav a technický dozor investora. Nabízíme kontrolní měření světelně technických parametrů umělého osvětlení. Podílíme se na spolupráci při harmonizaci a uvádění do praxe nových ČSN v oblasti osvětlení.

PROJEKTY / architektům a projektantům nabízíme zpracování projektu denního i umělého osvětlení ve všech stupních projektové dokumentace. Dokumentace DUR obsahuje posouzení vlivu stavby, nebo venkovního osvětlení, na okolí. Dokumentace DSP obsahuje technickou zprávu se zatříděním prostorů a s informacemi o energetické náročnosti, schematické výkresy s rozmístěním svítidel, kontrolní výpočty a odhad investičních nákladů. Dokumentace DPS obsahuje technickou zprávu s informacemi o montáži, napájení a ovládání svítidel, požadavky na stavební připravenost a plán údržby, výkresy s navrženými svítidly, informace o poloze a směrování svítidel, knihu svítidel s technickými parametry svítidel, výkaz výměr a rozpočet.

NÁVRHY SVÍTIDEL / ve spolupráci s architekty a designéry nabízíme spolupráci při návrhu, vývoji a testování svítidel po stránce technického řešení a specifikace jejich světelně technických parametrů, volby světelných zdrojů, měření světelně technických parametrů.

SEMINÁŘE / architektům, projektantům, městům, obcím a firmám nabízíme odborné semináře z oblasti světelné techniky na téma: podstata světla, světlo a člověk, parametry osvětlení, světelné zdroje a svítidla, výpočty osvětlení, technické normy a právní předpisy, venkovní osvětlování, vnitřní osvětlování.

Atelier světelné techniky s.r.o.

nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky.

Back to Top